Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi trzon prawa prywatnego. Normuje stosunki zarówno majątkowe jak i niemajątkowe pomiędzy uczestnikami obrotu prawnego (osobami fizycznymi oraz prawnymi). Przepisy z zakresu prawa cywilnego opierają się m. in. na zasadzie równorzędności podmiotów.

Obszerność oraz poziom skomplikowania regulacji prawa cywilnego może stanowić znaczne utrudnienie dla każdego. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, mając na uwadze ich dobro pracownicy naszej Kancelarii świadczy wysoko wykwalifikowane usługi prawne obejmujące w szczególności:

  • analizę i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
  • udzielanie konsultacji prawnych obejmujących analizę sytuacji Klienta, przedstawienie możliwości rozwiązania danej kwestii oraz udzielenie porady dotyczącej czynności podejmowanych w przyszłości,
  • reprezentowanie Mocodawcy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • stałą pomoc prawną umożliwiającą bezpieczne zarządzanie swoimi prawami ze świadomością skutków podejmowanych decyzji,

 

Działając w obrębie prawa cywilnego pracownicy naszej Kancelarii udzielają pomocy między innymi w sprawach związanych z:

  • ochroną dóbr osobistych takich jak cześć, swoboda sumienia, wizerunek;
  • dochodzeniem wierzytelności na drodze polubownej oraz sądowej;
  • wywiązywaniem się z zobowiązań przez dłużników;
  • ochroną własności wszelkiego rodzaju;
  • wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań;
  • określeniem skutków dokonanych czynności prawnych;

Powyższe wyliczenie stanowi jedynie ogólny zarys możliwości świadczenia pomocy prawnej. Szczegółowy zakres świadczonych usług uzgadniany jest indywidualnie z każdym Klientem i obejmuje możliwie szeroki wachlarz zagadnień prawnych, nierzadko wykraczający poza ramy jednej z gałęzi prawa.